бг еn ru
ИНФОРМАЦИЯ

- Информация за гостите на Резиденцията за възрастни хора се дава на близките постоянно по телефона, а при посещение в самата Резиденцията от гл. сестра и рехабилитатора при необходимост.
- Създава се и се поддържа електронно досие на резидентите с всичките му нужди и проблеми и мерките взети за решаването им. При поискване се предоставя на близките.
– Свободен или асистиран достъп до интернет и осъществяване на видео връзка чрез skype, viber и други приложения с вашите близки.